گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

اشخاص حقوقی:

مدارک شناسائی شرکت :

_ درخواست کتبی همرا با آدرس و تلفنهای مربوطه.
_افتتاح حساب جاری در یکی از شعب موسسات وبانکها (که ازسوی مشاور شما متعاقباً اعلام میشود) .
_اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت شرکتها ،آگهی تآسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی .
_شناسنامه وکارت ملی مدیران ولیست سهامداران و مدیران.
_مدارک ملکی محل فعالیت ودفتر مرکزی(سند یا اجاره نامه).
_گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (شماره اقتصادی جدید).

کارت بازرگانی شرکت

مدارک مالی :

_ صورتهای مالی شرکت در دوساله اخیر (یا حداقل شش ماهه گذشته) وآخرین تراز آزمایشی در سال جاری.
_گزارش حسابرسی همراه با یادداشتهای پیوست.
_قراردادهای (پروفرم)در دست انجام (بطورنمونه).
_فاکتورهای خرید و فروش (بطور نمونه).
_اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به دارائی.
_پرینت حسابهای جاری شرکت یا میرعامل در بانکها یا موسسات (چند ماه اخیر(.

معرفی وثیقه مسکونی

برای اشخاص حقیقی:

پرینت حسابهای جاری،

 کارت بازرگانی

،پروفرم جدید خرید،

 نمونه های فاکتورهای خرید و فروش قبلی

فرمت پروفرمهای خرید قبلی.

کارت ملی وشناسنامه

معرفی وثیقه مسکونی

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1303773
Visitors online: 9